خرید
با خنده امشب آمدی من غرقِ خوابم
جام از دو چشمت میدهی مستِ شرابم
دل را به زُلفت میکنی امشب پریشون
آب از سرم رد شد بیا بی تو خرابم