خرید
اینجور قرارامون آخر سرش می‌کشه من رو
عطرت میرسه به من همیشه از راه در رو
همش منتظرم تا تو بیای امید فردام
تا می‌بینم تو رو از راه دور میپرم از جام