خرید
توی هوای ابری پاییزی توی سکوتی
سردوغم انگیز / تو رنگ عوص کردی
مثله برگای پاییزی / رنگ عوض کردی
ولی از شاخه نیفتادی / اونی که ازشاخه