خرید
اگه می خوای بری برو ،خاطره هات پیش منه
خیال تو مثل خودت ،دل منو نمیشکنه
اگه می خوای بری برو ،فقط بگو چه وقت می ری؟
تا که بیام و بشکنم ،یه وقتی بی صدا نری