خرید
تا وقتی با منی دنیا بهاره
زمستون واسه من معنا نداره
اینوخدا تو تقدیرم نوشته
با تو دنیا گلستونه ، بهشته