خرید
من قطره بارانم، تو ابر بهارانی
من از تو شوم پیدا ، پنهان شده در جانی
من موج و تو دریایی، به به که چه زیبایی
شب گر بشود در من ، امید که فردایی