خرید
از وقتی رفتی آروم ندارم
دنیا رو بی تو من دوست ندارم
از وقتی رفتی خسته ترینم
جز عشق تو عشقی نمیبینم