خرید
تو دنیای منی عشقی نفسی
خواب و رویای منی
من . منم که بیمار توام
تو . تویی که درمان منی