خرید
تو فراموش نمیشی عشقت همیشه با منه
عشق تو برای من تنها دلیل بودنه
تو شدی خوده خوده من تو با من یکی شدی
تو مسیر زندگیم همسفر دلم شدی