خرید
بگو حالا کی باهاته جواب من رو نمی دی
دست کی تو دست توئه گوشی رو بر نمی داری
بگو حالا کی پیشته که دیگه پیشم نمی آی
عشق کی تو قلب توئه که عاشقی مو نمی خوای