خرید
بَرکَن حجاب ازرو دمی بینم گل مهتاب را
باموج گیسوخط بزن تصویر صاف آب را
آلوده خوابند وبه در این دیدگان ژاله بار
لیکن خیالت بسته بازبردیده راه خواب را