خرید
تو نبودی ندیدی حال منو..  به عکست زل زدنو..
به عشقت پل زدنو..
تو نبودی ندیدی میخونی تو گوشم از خوبی و سپیدی
تو نبودی تو این دنیا انگاری خودتم تو آینه ندیدی