خرید
پریشان گشته ام از عشق تو امّا، پشیمان نه
پُر از تشویش گردیدم ولی خالی ز ایمان نه
همه عمرم ز فقدان مَه روی تو آخر شد..
شدم آواره کوی تو امّا ، خانه ویران نه