خرید
شبها دیر می گذره وقتی نمی آی پیش من باشی
نمی آی عطر موهاتو تو این خونه بپاشی
لبم گم کرده لبخندو اگه آروم نباشی
پر از بی تابی ام وقتی داری آشفته می شی