خرید
بازم دوباره بارون میباره
نفسهام افتاد باز به شماره
طاقت نداره دل بی قراره
با عطر موهات خاطره داره