خرید
باغی که توو دستات داری، داره از عشق یادگاری
تو بگو چه جور میباری، که توو باغت گل میکاری
من پر از گل میشم وقتی دستایِ تو رو می گیرم
اون لحظه فقط تو هستی که میخوام واسَش بمیرم