خرید
راز دل گر بشود فاش ندا نم چه کنم
با دل و دیده ی عیاش ندانم چه کنم
برود گر ز دلم آنکه به خود می گویم
نَرَوَد از دلم ای کاش ندانم چه کنم