خرید
بـا تـب سـرد دو چشـم نگـرانِ بی تو
صحبت از هیچ نکردم به جهانِ بی تو
واژه هـا یـخ زده کنـج لـب تنهایی من
حرف ماسیـده به رخسـار زبـانِ بی تو