خرید
دلبرِ نازِ من، عروسِ طنازِ من
صدایِ سازِ من، نرگسِ شیرازِ من
خوشگلم عزیزم نم نمِ بارون ریزم
آخه من چند تا گل زیرِ پاهات بریزم