خرید
تا فکر میکنم به تو پرواز میکند روحم به سمت تو
همون لحظه همه میپرسن
حواست نیست اینجا کجاست حواس تو
از کی عوص شدی تو