خرید
رفتی آسمون این شهر شده هم رنگ سیاهی
سقف قصر آرزوهام رفته تا اوج تباهی
تا تو بودی این دل من پره از شور و شرر بود
با حضور گرم دستات غصه هام چه بی اثر بود