خرید
دلم میخواد از عشقم بگم برات
دلم میخواد درد دل کنم باهات
تو از عشقه من چیزی نمیدونی
خودت بیا و منو بشناس