خرید
شما انگیزه ی نابید خوش حضورید بی اشاره
چشاتون چه مهربونه از نگاتون عشق میباره
خواستید از بهار که زیبا پا به خونه ها بذاره
دستاتون خوبی میکاره مثلتون دنیا نداره