خرید
حالم خوبه بدش نکن ، کیفم کوکه خرابش نکن احساسه زیبای منو
بیا و باورش بکن عشقه توی قلبه منو با حرفات نابودش نکن با ... شاید و اگر ...
گفتنات .حال منو بدش نکن
من عاشقه توام ...تو هم عاشق منی