خرید
باز امشب دلم عجیب طوفانیست
سینه در درد و غمی طولانیست
دلم از دلتنگی همه شب میسوزد
به داد من برسید که دلم روبه ویرانیست