خرید
نه مثله کوه محکمم نه لایقم که دوست بداریم
تو پاکی و زلال مثله آب منم که اشتباه میکنم
همش گناه میکنم فقط نگاه میکنم تو را و آه میکشم
چرا نگفتم و چرا ندارمت چقدر خسته ام خسته از خودم