خرید
چشم سیاه دلبر تا برد و چشمم افتاد
دل را زمن گرفت و غارت عقیده ام کرد
ازب رق آن نگاهش خونی به دل روان شد
خم گونه ابروانش چون مه خمیده ام کرد