خرید
من زیر بارونم یه بارون غم انگیز
چشمای من خیسه تو این بارون پاییز
خیلی دلم تنگه تو این هوای دلگیر
دلم خیلی پره از فصل پاییز