خرید
با اینکه میدونم خیلی سر سختی
با اینکه با حرفات داری منو می کشی
بااینکه میدونی عاشقتم خیلی...
آه ..چقدر عاشقتم کاش اینو میفهمیدی