خرید
من که محو موج موتم موج دریا رو ولش کن
قصه ی شیرین و فرهاد غم دنیارو ولش کن
سازتوبردار وکوک کن روزتو از نو شروع کن
مینویسم نوت شعرو یه شگفتی ام تو رو کن