خرید
حال عجیبی توی چشماش دیدم
مثله نفرت بود و انزجار
فهمیدم منو دیگه نمیخواد
منو دیگه اون دوست نداشت