خرید
دارم میرم از این شهر گرفته
یه جای دور و کور ابرا گرفته
میرم از این جماعت دوردور شم
نمیخام روبه رو شم سوت و کورشم