خرید
در نبود تو دلم روی سرم آوار شد
رفتی و قلبم از تنهایی دوباره بیمار شد
تو ماه آسمون من بودی
رفتی و آسمون پرستاره دوباره تار شد