خرید
رفتی دلم لرزید یک باره باران شد
بر سینه ی تنگم اندوه فراوان شد
رفتی خداحافظ یادی بکن از من
من را شکستی دوست خود را دگر مشکن