خرید
عاشقی دله بی تاب میخواد تن تب دار میخواد عشقم
عاشقی دله ویرونه میخواد به خدا آدم دیونه میخواد عشقم
دله تو مثله گل یاسه چه با احساسه
چه سادست نگاهت تو نگاهم عشقم