خرید
رفتی دور شدی تو . از آغوشه من
رفتی گم کردی تو . راه خونه ی من
ریخت اشکه چشمام به روی گونه ی من ای وای من / من دارم دردمیکشم..درد ..
همش رنج میکشم ..رنج ...