خرید
من که چیزی نمی دونستم از عشق و عاشقی
این تو بودی که به من، گفتی تو رو دوست دارم
به تپش افتاده بود این دل سر به زیر من
وقتی گفتی جونمی ، بی تو دووم نمی ارم