خرید
به سفر می روی و باز هوا دل گیر است
چشم خورشید به شب،ناله عالم گیر است
تو به عشق دگری،،او به تمنّای دگر
من، اسیرِ تو ،و، این مفسده تقدیر است