خرید
زخم زدی زخمیکه کاری بودتومیدانستی
آمدنم برای یاری بود زخم تواما عجیب کاری بود
اشکهایت فقط ی بازی بود
خنده هایت پوچ و تو خالی بود