خرید
ببخش منو اگه گمت کردم
رفتمو تنهایی ولت کردم
ببخش منو اگه قلبتو آزردم
نگاه عاشقه تو رو ندیدم من