خرید
درلغتنامه کم واژه ی فقرنامی از عیدنبود
واژه ای را که شود با شکم گرسنه فهمید نبود
خط به خط میان واژه ها یش گشتم اما
لغتی که بانداری خوش شدو خندید نبود