خرید
از آبرو ریزی مگو ، ای نازنینم ، ای نگار
رسوا شدن در راه تو ، باشد برایم افتخار
بدنامی و آوارگی ، باشد نشانی عشق را
من در نگاه اوّلت ، دادم ز کف صبر و قرار