خرید
حرفی نزن چیزی نگو دیگه منو عذاب نده
برای دیدنت بازم وعده ی قرص خواب نده
دنیامو با حرفات بساز از تو یه لبخند یادمه
چشماتو رو چشمام نبند چشمات که قرص خوابمه