خرید
تا نفس میکشی آروم زیر این نم نمه بارون
کنارت حالم چه خوبه واسه ی بودنت ممنون
دنیام با تو چه قشنگه پیش تو دلچسبه هر روز
تا که دستاتو میگیرم آتیش میگیرم من هفت روز