خرید
گاهی یادم میره تنها توئی که دوستم داری
تو که واسم مثِ دریا پُر از امواجِ دیداری
توئی که بوی عطرت هم رسیده قَعرِ اُقیانوس
شبیه کشتیِ غرقی که بارِ عود و گل داری