خرید
اینگونه که دل می بری ازمن ،به گمانم
شب رابه سحرازپی حسرت نرسانم
بی روی تومهجورم ودورازخودم انگار
بی نام ونشانم ،که تویی نام ونشانم