خرید
از گلو شد شور آوازم دریغ
کهنه بغضی باصدایم شدرفیق
بانگ مرغ خوشنوای گلشنم
شدعجینِ داد وجاروجیروجیغ