خرید
کاش میشدبهردل دمساز نقاشی کنم
روی لبها قدرت آواز نقاشی کنم
بر دو بال بلبل کز کرده در کنج قفس
کاش میشد جرءات پرواز نقاشی کنم