خرید
بسه دیگه برگرد بیا دردت به جونم
امشبم مثله هر شب ، بازم تنها میمونم
گفته بودی تو منو تنهام نمیزاری
گفته بودی که میترسی از دوری وجدایی