خرید
از راه رسید ماه محرم شد
باز تو دلم غوغایی برپا شد
باز عاشقا دلاشون همراه شد
دسته ی سینه زنی تو هئیت برپا شد